Om kredsen Generalforsamling i kreds 34

Vedtægter

Vedtægter for generalforsamlingen

Vedtægter

Forretningsorden til generalforsamlingen

 1. Mødet åbnes af kredsformanden, der leder valget af dirigent.
 2. Mødet afvikles efter den endelige dagsorden
 3. Dirigenten sørger for, at der vælges et passende antal medlemmer til optælling ved eventuelle afstemninger, der kræver stemmeoptælling.
 4. Dirigenten påser, at generalforsamlingen fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan kredsformanden når som helst efter et indlæg få ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.
 7. Ændringsforslag på generalforsamlingen til de foreliggende forslag skal indleveres skriftligt hos dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.
 8. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, såfremt 1 medlem eller dirigenten forlanger det.
 9. Ved personvalg, hvor der er mere end 1, er afstemningen altid skriftlig.
 10. Kredsformanden kan forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde med kredsstyrelsen
 11. Et styrelsesmedlem fører et beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og formanden.

 

13-03-2019