Kredsens høringssvar til budget 2017-2020

Frederiksværk den 28/9 2016

Halsnæs Kommune 
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Hermed fremsendes høringssvar vedrørende Budget 2017-2020.

Der er udfordringer i Halsnæs med at nå de kommunale samt nationale målsætninger for folkeskolen. Misforholdet mellem mængden af opgaver, og den enkelte lærers tid til opgaveløsning, presser således kvaliteten i undervisningen samt arbejdsmiljøet.

Ingenting er der i forslaget til kommunens budget 2017-2020, der vil hjælpe folkeskolerne i Halsnæs med de udfordringer skoleområdet har. Derimod er der forslag, som vil modarbejde kommunens egen brændende platform omkring uddannelse.

Forud for budgettet, gennemførte man en områdegennemgang, der skulle generere effektiviseringer til brug for budgetlægningen. Principielt en god ide, hvis det er muligt at effektivisere. Det er dog langt fra lykkedes i alle tilfælde. Et eksempel, hvor effektiviseringerne reelt er blevet til besparelserne, er ” Nytænkning af lærernes arbejdstid”. Her nedlægges 4 lærerstillinger, der veksles til personale fra SFO. Det betyder, at der fremover yderligere hvert år læses ca. 4000 understøttende undervisningstimer uden lærerfaglighed. Dette på trods af intentionerne fra folkeskolereformen.

”I den understøttende undervisning skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning. Aktiviteterne kan for eksempel være læsetræning, matematikøvelser, lektiehjælp og faglig fordybelse.” (citat Undervisningsministeriets hjemmeside)

Det er lærernes opgave at sikre sammenhængen mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning. Fagligheden - både i den understøttende undervisning og den faglige undervisning- bør være i fokus, da det er forudsætningen for elevernes udbytte. Det kræver således, at lærerne også varetager hovedparten af den understøttende undervisning.

Tidligere var midlerne til den understøttende undervisning tildelt 50/50 mellem lærere og SFO personale.  Samarbejdet mellem faggrupperne på skoleområdet risikerer nu, desværre, endnu engang at blive udfordret på baggrund af opgaveglidningen fra områdegennemgangen.

De økonomiudfordringer der allerede er på skolerne, tegner et dystert billede for de kommende elever i folkeskolen i Halsnæs. I forbindelse med folkeskolereformen sparrede man tæt på 5.000.000 kr. årligt på skolerne, samtidigt kan vi ikke se, at kommunen har brugt de midler, man fik til implementeringen af reformen, nemlig ca. 2.000.000 kr. pr. år.

Vi oplever, som organisation, en voldsom utilfredshed med de rammer, der er for at skabe god undervisning og derigennem øge elevernes læring.

Det er rart med gode historier og events på skolerne. Det er dog i dagligdagen og det daglige arbejde, der skal være kvalitet, hvis man vil en god folkeskole i Halsnæs. Den politiske prioritering af kvalitet, har vi rigtigt svært ved at se, på baggrund af de sidste mange års akkumulerede besparelser på folkeskolerne.

 

Reduktionsforslag 2.5

Gennemføres reduktionsforslaget vil det på sigt underminere mulighederne for, at skabe de resultater for kommunens unge som oprindeligt var intentionen bag det særlige 10 kl. tilbud i Halsnæs.

Vi håber forhandlingerne om budgettet på skoleområdet, ender et andet sted, end der er lagt optil i det første forslag. At man politisk i Halsnæs vælger at tage ansvar for intentionerne i folkeskoleloven samt sikre et ordenligt arbejdsmiljø for de ansatte.

 

Venlig hilsen

Michael Bie Andersen                                             
Kredsformand                                                                                                                   

Emner

Målgruppe