Høringssvar om kvalitetsrapporten 14/15

Høringssvar om kvalitetsrapporten 14/15

Frederiksværk den 29/1 2016

Byrådet
Halsnæs Kommune 
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

  

Høringssvar vedrørende kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15

Evalueringsmetoder er ikke neutrale redskaber, og kvalitetsrapporten giver som sådan kun et lille indblik i folkeskolens dagligdag og de mange opgaver, der dagligt løses, med et snævert fokus samt stor usikkerhed på de smalle faglige områder som testes og karaktergives.

Derfor anbefaler vi, at man politisk er forsigtig med at konkludere eller beslutte handlinger på baggrund af så simpelt og usikkert datamateriale som det materiale, der kommer til udtryk i kvalitetsrapporten. Særligt skal man være forsigtig med at tillægge de nationale test, karakterne samt trivselsmålingerne, afgørende vægt i udformningen af handleplanerne uden forudgående at have inddraget skolerne og lærerne i en grundig undersøgelse og drøftelse af resultaterne.

Skolereformens intentioner om en åben skole med varierede undervisningsformer og med fokus på, at eleverne lærer noget, de kan bruge i deres liv nu og i fremtiden, herunder at de udvikler entreprenørskab, bliver kompetente til at bruge og forholde sig til it, og med det overordnede mål, at de udvikler et demokratisk engagement i at deltage i udviklingen af vores fælles samfund. Dette risiker at blive undergravet, hvis det eneste styringsredskab vi bruger, er mangelfulde data og øjebliksmålinger.

Der er vores opfattelse, at der er behov for at øge fokus på progressionen i forbindelse med elevernes faglige resultater, trivsel samt inklusionsindsatsen. Tidligere indsatser har ikke haft den ønskede effekt og enkelte har direkte været kontraproduktive i forhold til folkeskolens formål. Derfor bør kvalitetsrapporten lokalt også indeholde data om: antal af klassemaksimeringer, matrikelskift, antallet af megaklasser, lærernes undervisningsandel, læreromsætning, vikarforbrug, antal ikke-læreruddannede, evaluering af inklusionsindsatsen samt gennemsigtighed i forhold til skolernes økonomi.

Vi ser frem til og håber på en bredere og mere inddragende dialog om folkeskolens udvikling i Halsnæs end kvalitetsrapportens indhold lægger op til, så vi i fællesskab kan skabe den bedst mulige folkeskole for elever og lærere i Halsnæs.

Venlig hilsen
Michael Bie Andersen                                                                       
Kredsformand                            

Halsnæs Lærerkreds                                             

Emner

Målgruppe